Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. DELEN, we delen wat we hebben , gevestigd te Apeldoorn, KvK-nummer 80871771, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

WDWWH
we delen wat we hebben, Petra Lumalessil – Hart

Kalverstraat 192, 7311 SM Apeldoorn

Email: info@wedelenwatwehebben.nl

KvK nummer: 80871771

BTW – identificatienummer NL003500084B67

Bankrekeningnummer: NL85 RABO 0360 9624 91

Artikel 3 –  Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten tussen  verkoper en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten kunt u de tekst van deze algemene voorwaarden lezen op www.delen.shop via de link Algemene Voorwaarden.
3.3 Het accepteren van een offerte en/of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert.
3.4 Verkoper behoudt zich het recht ten allen tijde deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  De producten worden met de handgemaakt en bij bestelling van meerdere exemplaren van hetzelfde product, zullen deze nooit helemaal identiek zijn.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
 • de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestellingen binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

5.2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn {geborduurd} gemaakt zijn.

 5.3. De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

 5.4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de verkoper of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de koper is gebruikt.

6.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.4 De koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. T-shirts voorzien van persoonlijke teksten kunnen niet geretourneerd worden. Deze T-shirts worden op bestelling en na akkoord van algemene voorwaarden gemaakt.

Artikel 8 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Levering

9.1 Bestellingen worden verzonden in een brievenbusdozen [A4-formaat] of indien nodig een groter formaat. Er wordt hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van FSC verantwoord verpakkingsmateriaal.

9.2 Na betaling en afhandeling van uw bestelling – vanuit de webshop – wordt deze bij POSTNL ter verzending aangeboden. Na een bestelling wordt het T-shirt binnen 7 tot maximaal 14 werkdagen verzonden. Na verzending van uw bestelling ontvangt u een bevestigings- e-mail voor de verzending. Voor het niet tijdig bezorgen door POSTNL kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

9.3 T-shirts met persoonlijke tekst worden verzonden binnen 7 tot maximaal 14 werkdagen na betaling van de factuur. Deze bestelling kan niet geretourneerd of geannuleerd worden. Voor het niet tijdig bezorgen door POSTNL kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

9.4 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die ontstaan is tijdens het transport. Indien gewenst kan het pakket verzekerd worden verzonden.

9.5 Bij aankomst van de bestelling is de koper verplicht deze te controleren. Mochten er gebreken en/of beschadigingen zijn dan moet de koper deze binnen 24 uur schriftelijk per email melden aan de verkoper (info@wedelenwatwehebben.nl)

Heeft u naar aanleiding van de algemene voorwaarden nog vragen, neem dan gerust contact op via info@wedelenwatwehebben.nl